Week12

Week 12

Week
Input
Possess
Output
Outcome
12
โจทย์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าว

Key  Question :
เราจะมีวิธีดูและข้าวที่กำลังตั้งท้องได้อย่างไรบ้าง และมีวิธีสังเกตอย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Black board share 
- Show and Share 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าว วิธีการดูแลข้าวที่กำลังตั้งท้อง
 - นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของข้าวที่ตนเองรับผิดชอบดูแล พร้อมทั้งอธิบายวิธีการดูแล การแก้ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้

ภาระงาน :
-   บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหาและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าว และการเจริญเติบโตของข้าว ปัญหาที่จะเกิด และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการปลูกข้าวของตนเอง

ชิ้นงาน :
-    สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าวได้
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ร่วมกันดูแลท่อข้าวของตนเอง  เติมน้ำในท่อข้าว ดูแลวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอก จากนั้นแต่ละคนรายงานความคืบหน้าข้าวของตนเอง สังเกตการเจริญเติบโต การดูแลและการแก้ปัญหา


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆแต่ละคนได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข้าวของตนเองพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงของต้นข้าว ท่อข้าวของใครที่น้ำแห้งพี่ๆก็เอาน้ำมาใส่ท่อให้เต็ม แต่ละคนสังเกตการเปลี่ยนแปลง การแตกกอข้าวของตนเองและของเพื่อน ร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาพร้อมทั้งบันทึกลงในสมุดบันทึกข้าวของตนเอง

    ตอบลบ