Week17

Week
Input
Process
Output
Outcome
17
โจทย์ : การแปรรูปข้าว
- การแปรรูป (ชาใบข้าวข้าวเหม่า ข้าวตอก  ข้าวต้มมัด แป้งข้าวจ้าว)
Key  Question :
- เราสามารถนำข้าวไปแปรรูปอะไรได้บ้าง

เครื่องมือคิด :
- Show and Share 
นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของข้าว วิธีการดูแลและปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
- ผู้ปกครองร่วมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าว
- ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำ ข้าวกระยาสารท
ใช้ : 
 - นักเรียนเรียนรู้และทำข้าวกระยาสารท
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกระยาสารท ขั้นตอนการทำ

Flip Class room
นักเรียนคิดว่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างไรบ้าง
ภาระงาน :
- การเตรียมอุปกรณ์และการแปรรูป  ข้าวต้มมัด
- สรุปและบันทึกขั้นตอนการทำทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
- สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข

ชิ้นงาน :
- ข้าวต้มมัด
- สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถแปรรูปข้าวในรูปแบบต่างๆเช่น ข้าวต้มมัด ข้าวกระยาสารท และสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมการทำข้าวกระยาสารท
- นำความรู้ที่ได้จากการทำข้าวกระยาสารทมาปรับใช้ได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

เตรียมเพาะกล้าข้าวสาลี สำหรับทำชาใบข้าว


เฝ้าดูแล ใส่ใจอย่าใกล้ชิด
ในระหว่างที่ดูข้าวของตนเองได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนซักถามข้อสงสัย พี่แบงค์บอกเพื่อนๆสังเกตที่ใบ ถ้าใบสีเหลืองๆอาจจะเป็นเพี้ยไฟก็ได้  แต่ละคนต่างดูและอย่างใกล้ชิด พี่กอล์ฟใช้วิธีตัดสันที่เหลืองออก และกำลังงอกออกมาใหม่ ใบเขียวงดงามเลนทีเดียว

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้ครูได้ชวนพี่พูดคุยเกี่ยวกับการดูแลข้าวของแต่ละคน รวมถึงการแก้ปัญหาของแต่ละคนทั้งที่ได้ลงมือทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังทำในสัปดาห์นี้
  พี่แม็ค : ข้าวผมตอนนี้ต้นกำลังกลมครับ น้ำก็ไม่ต้องเติมเพราะฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ข้าวชอบน้ำครับ
  พี่ภูมิ : ข้าวผมที่ถูกวัวหรือควายกินนี่แหละครับ ตอนนี้กำลังแตกยอดเกือบเท่าของเพื่อนแล้วครับผมเอาปุ๋ยคอกมาใส่ใบกำลังงามครับ
  ทุกคนต่างดูแลข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เห็นแล้วครูก็ชื่นใจ
  ส่วนแปลงข้าวของพี่ๆม.1 ก็เปลี่ยนกันคอยสังเกตน้ำในแปลงถ้าน้ำลงก็เติมน้ำให้เต็มเพราะข้าวกำลังต้องการน้ำในการเจริญเติบโต
  แต่ละคนยังคงบันทึกข้าวลงในสมุดบันทึกข้าวเช่นเคย

  ตอบลบ