Gallery

ภาพประจำตัวนักเรียน
ด.ญ.ปภาวรินทร์   แสนลาด (พี่เนย)

ด.ญ.กมลชนก       เพ็ชรโกมล (พี่แพรว)           
                     ด.ญ.จิรัชยา      แก้วพลงาม (พี่ใบเตย)

                     ด.ญ.ชลธิชา      ดีสืบชาติ (พี่เม)

                         ด.ญ.ปวรัตน์       มีบุญ (พี่วิว)

ด.ญ.รมย์ธีรา     เจริญกีรตินันท์ (พี่แฟ้ม)
ด.ญ.ศศิพัฒชา      หาญมานพ (พี่ฝ้าย)

ด.ช.ไกรศร            พูลกิ่ง (พี่กอล์ฟ)
ด.ช.เขมณัฐศักดิ์    พรมมา (พี่ตะวัน)


ด.ช.ตรีทเศศ          จันจาด (พี่เช็ค)ด.ช.ธนพันธ์          พิมพ์เชื้อ (พี่แม็ค)


ด.ช.ธนรัฐ             ปะกะตัง (พี่โจ)ด.ช.ธนา             มานะโพน (พี่โอ๊ค)


ด.ช.บริพัตร         สิงห์คำ (พี่แบงค์)


ด.ช.พีรกานต์        อาจทวีคูณ (พี่สตางค์)

ด.ช.อัครวินท์         เรืองบุญ (พี่แจ๊บ)


ด.ช.พสุธร          บัวงาม (พี่ทัช)


ด.ช.เกียรติภูมิ         ปะกายะ (พี่ภูมิ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น