Week4

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ


Week
Input
Possess
Output
Outcome
4
6-10 มิ.ย.
2559
โจทย์ :
- วางแผนและออกแบบการปลูกข้าว
- ปัจจัยที่มีต่อการงอกของเมล็ดพืช

Key Question :
นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ?
เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
- Show and Share นำเสนอการการทดลองการงอกของเมล็ด
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- อุปกรณ์การทดลองและเมล็ดพันธุ์
Flip Class room
-     ครู และ นักเรียนลงมือหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตข้างบ้าน ม.1  
-     นักเรียนนำเสนองานปัจจัยการงอกของเมล็ด พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
-      สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์จากการทดลองของตนเองและเพื่อนกลุ่มอื่นๆ

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำการทดลองถึงขั้นไหนบ้าง มีปัญหาหรือไม่และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองและวิธีการแก้ไข
ภาระงาน :
-  บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-  สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหาออกแบบและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอก พร้อมทดลอง และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการปลูกข้าวของตนเอง
- เตรียมแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-   ชาร์ตสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
-   สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-   สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดหรือต้นข้าว
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทดลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการเตรียมท่อ เตรียมดินได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเพาะเมล็ดข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
ทักษะ ICT
-  อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายตัวอย่างกิจกรรม


 ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ดูแลต้นข้าวในท่อของตนเอง โดยคนที่ยังไม่เกิดก็นำมาปลูกใหม่ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการไม่เกิด
คนที่ตนข้าวเกิดแล้ววัดความสูงและรดน้ำ ดูแลต้นข้าวของตนเอง

ข้าวในแปลงนาเริ่มโตและมีหญ้าขึ้นสูงกว่าต้นข้าว และฝนทิ้งช่วงจึงต้องเปิดน้ำใส่ในนา


 
ตัวอย่างชิ้นงาน

 

 
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ดูแลต้นข้าวในท่อของตนเอง โดยคนที่ยังไม่เกิดก็นำมาปลูกใหม่ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการไม่เกิด
    คนที่ตนข้าวเกิดแล้ววัดความสูงและรดน้ำ ดูแลต้นข้าวของตนเอง
    ข้าวในแปลงนาเริ่มโตและมีหญ้าขึ้นสูงกว่าต้นข้าว และฝนทิ้งช่วงจึงต้องเปิดน้ำใส่ในนา การทดลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด พี่ๆ ยังไม่ได้ทำการทดลอง และจะเริ่มทำในสัปดาห์หน้า

    ตอบลบ