Week14


Week
Input
Process
Output
Outcome
14
โจทย์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าว

Key  Questions :
- เราจะมีวิธีดูและข้าวที่กำลังตั้งท้องได้อย่างไรบ้าง และมีวิธีสังเกตอย่างไร
- ข้าวในท่อของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งท้องของข้าว
- Show and Share 
นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของข้าว วิธีการดูแลและปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข

ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนเดินชมข้าวในท่อของตนเองและของเพื่อนๆ
เชื่อม :
 - สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้าว วิธีการดูแลและปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของข้าวที่ตนเองรับผิดชอบดูแล พร้อมทั้งอธิบายวิธีการดูแล การแก้ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้

 ใช้ :
- นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าว
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเปลี่ยนแปลงข้าวของแต่ละคน ปัจจัยและวิธีการดูแลข้าวในระยะตั้งท้อง

Flip Class room
-     นักเรียนค้นคว้าการเตรียมเมล็ดสำหรับปลูกข้าวสำหรับเพาะกล้าทำชาใบข้าว
ภาระงาน :
-  บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้าว วิธีการดูแลและปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหาและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าว และการเจริญเติบโตของข้าว ปัญหาที่จะเกิด และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการปลูกข้าวของตนเอง

ชิ้นงาน :
- สรุปการเปลี่ยนแปลงของข้าวปัจจัยและวิธีการดูแลข้าวในระยะตั้งท้อง

สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งท้องของข้าวได้
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
ปรับระบบนิเวศรอบนาข้าว1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่แต่ละคนดูแลข้าวของตนเองเช่นเคย ดูแลเรื่องน้ำและศัตรูพืช ในระว่างที่พี่ๆไปดูแลต้นข้าวของตนเอง ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว และเราจะจัดการท่อข้าวของตนเองอย่างไรต่อไป พี่ๆร่วมกันเเสดงความคิดเห็น
    พี่แม็กบอกว่า น้ำจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวมากเลยครับ เพราะสังเกตจากบริณไหนที่มีน้ำข้าวจะมีต้นสวย และเขียว ส่วนพี่โอ๊คบอกว่าการปรุงดินให้มีสารอาหารก่อนปลูกข้าวก็มีผลด้วยถึงแม้จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็ตาม จากการสังเกตและลงมือทำ จะเห็นได้ว่าพี่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้ดี ทุกคนภูมิใจกับข้าวของตนเอง พี่แต่ละคนสรุปลงในบันทึกข้าวของตนเองเพื่อทบทวนความเข้าใจ

    ตอบลบ