Week16

Week
Input
Process
Output
Outcome
16
โจทย์ : การแปรรูปข้าว
- การแปรรูป (ชาใบข้าวข้าวเหม่า ข้าวตอก  ข้าวต้มมัด แป้งข้าวจ้าว)
Key  Question :
- เราสามารถนำข้าวไปแปรรูปอะไรได้บ้าง

เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
- Show and Share 
นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของข้าว วิธีการดูแลและปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
- ผู้ปกครองร่วมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าว
- ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำ ข้าวต้มมัด
ใช้ : 
 - นักเรียนเรียนรู้และทำข้าวต้มมัดแบบต่างๆ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำข้าวต้มมัด ขั้นตอนการทำ
ภาระงาน :
- การเตรียมอุปกรณ์และการแปรรูป  ข้าวต้มมัด
- สรุปและบันทึกขั้นตอนการทำทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
- สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข

ชิ้นงาน :
- ข้าวต้มมัด
- สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถแปรรูปข้าวในรูปแบบต่างๆเช่น ข้าวต้มมัด ข้าวกระยาสารท และสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้จากการทำข้าวต้มมัดมาปรับใช้ได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้เฝ้าสังเกตข้าวของตนเองเช่นเคย  ในช่วงนี้ดีหน่อยที่ฝนตกมาทำให้ไม่ต้องเติมน้ำในท่อ 
แต่ละคนดูและกำจัดวัชพืชในท่อของตนเอง

ข้าวเริ่มตั้งท้อง 

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ได้ดูแลข้าวในท่อของตนเอง พี่เเบงค์ได้เเลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดูแลข้าวของตนเองเนื่องจากข้าวในท่อต้นสูงและงามกว่าเพื่อนคนอื่น ชุกเช้าพี่ๆยังคงคอยดูแลและเฝ้าสังเกตข้าวของตนเองเช่นเคย บางคนดูแลช่วงเย็นก่อนกลับบ้าน โชคดีหน่อยที่ไม่ต้องเอาน้ำใส่ท่อเพราะฝนตกมาพอดี
    สตางค์ : ข้าวผมใบออกสีเหลืองผมเลยแก้ปัญหาโดยการตัดใบ แล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มผมได้รู้จักการดูแลข้าวมากขึ้น
    เพื่อนๆก็เฝ้าสังเกตข้าวของตนเองเป็นอย่างดี
    แต่ละคนสรุปบันทึกข้าวของตนเอง

    ตอบลบ