Week11


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและประยุกต์ความรู้ที่มีมาใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Possess
Output
Outcome
11
25 – 29
 มิ.ย.
2559
โจทย์ : สรุปการเรียนรู้

Key Question :
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจ?
เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- Show and Share 
นำเสนอสิ่งทีตนเองได้เรียนรู้มา
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- แปลงนา
Flip Class room
-       ครูและนักเรียนดูแลข้าวในแปลงนาสาธิตข้างบ้าน ม.1  
-       สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
-       สรุปการเรียนรู้ใน Quarter
- วางแผนการดูแลข้าวในช่วงปิดเรียน
ภาระงาน :
-   บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการดูแลต้นข้าวของตนเอง
- ดูแลแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-    สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ความรู้
-    เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ความรู้ที่มีมาใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ
-    สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน2 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่กิจกรรมเป็นการสรุปองค์ความรู้หลังเรียนและจัดนิทรรศการให้พี่ๆ ได้ชื่นชม แต่เมื่อวันอาทิตย์มีเหตุการณ์ควายมากัดกินต้นข้าวของพี่ๆ อีก ครั้งนี้ข้าวพี่ภูมิโดยกัดจนเกือบถึงตอ อาจเพราะปริมาณน้ำในท่อน้อย ควายเลยกัดได้เยอะ พี่ๆ มาโรงเรียนรู้สึกตกใจ ปนกับเสียใจเล็กน้อย ถามครูว่าข้าวผมจะยังรอดอยู่ไหมครับ พี่แจ๊บบอกว่า พ่อผมให้ตัดใบออก เพราะใบเยอะไปจะออกรวงน้อย และปลอบใจเพื่อนดีแล้วที่พี่ภูมิไม่ต้องตัดเอง ส่วนของพี่แจ๊บเองก็โดยควายกินเล็กน้อย และครั้งที่แล้วก็เจอเหมือนกัน พี่โจอยู่ท่อแรกสุด โดนเป็นครั้งที่สอง แต่พี่โจบอกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่เหมือนครั้งแรก แต่อย่ามาตอนออกรวงนะครับ และคุณครูฝากให้พี่ๆ ทบทวนและสรุปการปลูกข้าวของตนเองเขียนเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำตลอดสัปดาห์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก
    ส่วนการสรุปงานในเรื่องการปลูกข้าว พี่แจ๊บ รับหน้าที่ ทำในรูปแบบ power point เนื่องจากเรียนรู้ทักษะอนาคตในเรื่อง ICT และพี่ภูมิประมวลภาพกิจกรรมในรูปแบบการตัดต่อเพราะไปเรียนรู้การถ่ายหนังสั้นมา

    ตอบลบ
  2. ก่อนจะกลับบ้านในวันศุกร์พี่แม็คและพี่แจ๊บได้ตัดใบข้าวของตนเอง พี่แม็คบอกว่า แม่ผมบอกว่าข้าวใบเริ่มเป็นสีเหลืองเพราะมีเพลี้ยมากิน ผมตัดทิ้งดีกว่า และพี่แจ๊บสังเกตเห็นมีสีเหลืองลามมาที่ใบเหมือนกันจึงตัดทิ้งด้วยค่ะ ส่วนเพื่อนๆ รดน้ำไว้ในท่อจนเต็มและบอกว่า ฝนตกแน่นอนค่ะครูปิดเรียนไม่ต้องมารดก็ได้ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุเข้าในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่ะ

    ตอบลบ