Week7


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายสภาพดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือต้นข้าว อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ


Week
Input
Possess
Output
Outcome
7
27 มิ.ย.-
1 ก.ค.
2559
โจทย์ :
สภาพดิน

Key Question :
นักเรียนจะออกแบบการเรียนรู้ปัจจัยที่สิ่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Black board share สภาพดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
- Show and Share นำเสนอการการทดลอง
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- อุปกรณ์การทดลองและดิน
Flip Class room
-      ครู และ นักเรียนดูแลข้าวในแปลงนาสาธิตข้างบ้าน ม.1 
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
-      สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่า ดินที่ใช้ในการปลูกข้าวเหมาะสมกับการเจริญเติบโตที่ดีของต้นข้าว?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการทดลองและผลการทดลองที่เกิดขึ้นในการทดลองและวิธีการแก้ไข
ภาระงาน :
-   บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหาออกแบบกพร้อมทดลองสภาพกรด-เบสของดิน และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการดูแลต้นข้าวของตนเอง
- ดูแลแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-    สรุปการทดลองดินในท่อของตนเอง
-    สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายสภาพดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือต้นข้าว
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทดลองสภาพดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทดลองได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายตัวอย่างกิจกรรม


ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ช่วยกันดูแลแปลงนา โดยการถอนหญ้าที่อยู่ในแปลงเนื่องจากฝนตกหนักและเหมาะกับการถอนหญ้าและหว่านปุ๋ยที่ผู้ปกครองได้นำมาให้ วันพุธได้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของดินในท่อของตนเอง

 บันทึกและดูแลข้าวในท่อ สังเกตว่าสัปดาห์นี้ข้าวในท่อของพี่ๆ แตกกอเยอะขึ้นกว่าเดิม และสัปดาห์นี้ฝนตกเกือบตลอดทั้งสัปดาห์
วันพุธ พี่ๆ ได้ช่วยกันถอนหญ้าต่อในช่วงบ่ายเนื่องจากไม่ร้อนและหญ้ายังคงเหลืออยู่ในแปลงนาอีกมาก


วันศุกร์ครูและพี่ๆ ช่วยกันถอนหญ้าที่ยังเหลืออยู่อีกเล็กน้อย และปักดำพื้นที่ที่ต้นข้าวยังห่าง และถอนตรงที่ต้นข้าวถี่ จากนั้นหว่านปุ๋ยในแปลงนา

และพี่ๆ ใส่ปุ๋ยในท่อของตนเอง


ตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:29

    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ช่วยกันดูแลแปลงนา โดยการถอนหญ้าที่อยู่ในแปลงเนื่องจากฝนตกหนักและเหมาะกับการถอนหญ้าและหว่านปุ๋ยที่ผู้ปกครองได้นำมาให้คือปุ๋ยคอก พี่ๆ ได้ช่วยกันทำอย่างตั้งใจ
    วันพุธได้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของดินในท่อของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วดินของพี่ๆ มีสภาพเป็นกลาง ค่อนข้างทางกรดเล็กน้อย บางคนก็เป็นกลาง พี่จึงถามคุณครูต่อว่า แล้วเป็นแบบไหนดีกว่ากันครูจึงฝากพี่ๆ คิดและกลับมาตอบในวันต่อไป วันต่อมาพี่แจ๊บได้มาบอกกับคุณครูว่า ผมว่า ค่า pH ของผมน่าจะดี เพราะข้าวผมแตกกอเยอะมาก ช่วงบ่าย พี่ๆ ได้ช่วยกันถอนหญ้าต่อในช่วงบ่ายเนื่องจากไม่ร้อนและหญ้ายังคงเหลืออยู่ในแปลงนาอีกมาก
    วันศุกร์ครูและพี่ๆ ช่วยกันถอนหญ้าที่ยังเหลืออยู่อีกเล็กน้อย และปักดำพื้นที่ที่ต้นข้าวยังห่าง และถอนตรงที่ต้นข้าวถี่ จากนั้นหว่านปุ๋ยในแปลงนา และพี่ๆ ใส่ปุ๋ยในท่อของตนเอง สรุปการปลูกข้าวของตนเองในสัปดาห์นี้ และบางคนบันทึกเป็นวันเพื่อกันลืม สังเกตว่าสัปดาห์นี้ข้าวในท่อของพี่ๆ แตกกอเยอะขึ้นกว่าเดิม และสัปดาห์นี้ฝนตกเกือบตลอดทั้งสัปดาห์

    ตอบลบ