Week8


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเข้าใจและสามารถอธิบายธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ


Week
Input
Possess
Output
Outcome
8
4 - 8
ก.ค.
2559
โจทย์ :
ธาตุอาการที่พืชต้องการ

Key Question :
นักเรียนจะออกแบบการเรียนรู้ปัจจัยอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
- Show and Share นำเสนอความรู้ของตนเองที่ได้ไปค้นคว้ามา
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
Flip Class room
-      ครูและนักเรียนดูแลข้าวในแปลงนาสาธิตข้างบ้าน ม.1  
-      สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของตนเอง

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำการทดลองถึงขั้นไหนบ้าง มีปัญหาหรือไม่และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองและวิธีการแก้ไข
ภาระงาน :
-   บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหา สอบถามผู้รู้ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในแต่ละช่วงอายุ นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการดูแลต้นข้าวของตนเอง
- ดูแลแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-    สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการดูแลข้าว
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างกิจกรรม


                  ในสัปดาห์ที่ 8 พี่ๆ ได้ดูแลต้นข้าวของตนเองตามปกติ และในสัปดาห์นี้ฝนตกทุกวัน ทำให้พี่ๆ ไม่ต้องรถน้ำ และข้าวในแปลงนาก็โตขึ้นทุกวัน และมีน้ำขังในแปลง มองเห็นว่าข้าวโตขึ้นเยอะเพราะได้ใส่ปุ๋ยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
                และในสัปดาห์นี้ครูได้ชงด้วยการตั้งคำถาม “พี่ๆ เคย เห็น ตัวเลข 25-25-25 ที่ไหนมั๊ยคะ”
                พี่โจ “ที่ถุงป๋ยครับ เป็นสูตรปุ๋ย”
              เพื่อนๆ เริ่มคิดตาม ครูจึงฝากให้พี่ๆ ลองค้นหาข้อมูลหรือสอบถามผู้ปกครอง และจะพูดคุยต่อในอาทิตย์หน้าดูท่อลำเลียงพืช

ต้นข้าวในแปลงนาและท่อ


ชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 8 พี่ๆ ได้ดูแลต้นข้าวของตนเองตามปกติ และในสัปดาห์นี้ฝนตกทุกวัน ทำให้พี่ๆ ไม่ต้องรถน้ำ และข้าวในแปลงนาก็โตขึ้นทุกวัน และมีน้ำขังในแปลง มองเห็นว่าข้าวโตขึ้นเยอะเพราะได้ใส่ปุ๋ยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
    และในสัปดาห์นี้ครูได้ชงด้วยการตั้งคำถาม “พี่ๆ เคย เห็น ตัวเลข 25-25-25 ที่ไหนมั๊ยคะ”
    พี่โจ “ที่ถุงป๋ยครับ เป็นสูตรปุ๋ย”
    เพื่อนๆ เริ่มคิดตาม ครูจึงฝากให้พี่ๆ ลองค้นหาข้อมูลหรือสอบถามผู้ปกครอง และจะพูดคุยต่อในอาทิตย์หน้า

    ตอบลบ