Week6


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

Week
Input
Possess
Output
Outcome
6
20 -24 มิ.ย.
2559
โจทย์ :
ปัจจัยที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช(ต่อ)

Key Question :
นักเรียนจะออกแบบการเรียนรู้ปัจจัยที่สิ่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
- Show and Share นำเสนอการการทดลองการเจริญเติบโตของพืช
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- อุปกรณ์การทดลองและเมล็ดพันธุ์
Flip Class room
-      นักเรียนนำเสนองานผลการทดลอง พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
-       สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์จากการทดลองของตนเองและเพื่อนกลุ่มอื่นๆ

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำการทดลองถึงขั้นไหนบ้าง มีปัญหาหรือไม่และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองและวิธีการแก้ไข
ภาระงาน :
-   บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-   สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหาออกแบบและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอก พร้อมทดลอง และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการดูแลต้นข้าวของตนเอง
- ดูแลแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-    ชาร์ตสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
-    สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือต้นข้าว
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทดลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทดลองได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างกิจกรรม 

 ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์สรุปการเรียนรู้ จาก Week 1-6


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทบทวนการเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต มีบางกลุ่มทำบ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่พี่ๆ ยังไม่ได้ลงมือทดลอง เนื่องจากให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ PBL หลักแต่คุณครูก็ซักถาม เช่น กลุ่มพี่แฟ้ม “ครูคะแสงแดดมีผลกับการโตของพืชค่ะ อยู่ที่มืดต้นโตเร็ว แต่ไม่แข็งแรง ต้นที่โดนแสงโตช้ากว่าแต่ลำต้นแข็งแรงค่ะ”
    ข้าวแปลงนาในสัปดาห์นี้ ผู้ปกครองอาสา คุณพ่อพี่โจและคุณพ่อพี่โอ๊คมาช่วยพี่ๆ ดูแลใส่ปุ๋ยและให้คำแนะนำ แต่วันที่คุณพ่อมาน้ำในนาข้าวแห้ง ไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้ จึงถอนเฉพาะหญ้าออก พี่ๆ บอกว่าตอนนี้ต้นช้าวของเราน้อยกว่าต้นหญ้าเสียอีก
    ส่วนข้าในท่อของพี่ ๆ ตอนนี้ทุกท่อข้าวเริ่มแตกกอ และพี่ๆ ก็ดูแลรดน้ำทุกวันค่ะ

    ตอบลบ