Week1


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ


Week
Input
Possess
Output
Outcome
 1
16 -20
พ.ค.
2559
โจทย์ : สร้างแรง (ปลูกข้าว)

Key  Questions :
-    นักเรียนจะเป็นผู้ผลิตอาหารหลักของคนไทยได้อย่างไรบ้าง?
-    นักเรียนจะวางแผนปลูกข้าว 2 เมล็ดให้ได้ผลผลิต 1500 เมล็ด?
เครื่องมือคิด :
- Black board share วิธีการเตรียมดิน
- Show and Share นำเสนอขั้นตอนการปลูกข้าว
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- เมล็ดข้าว
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตข้าวเปลือกแต่ละสายพันธ์ (หอมนิล สินเหล็ก หอมมะลิ) ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เมล็ดข้าวแต่ละสายพันธุ์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง นักเรียนมีวิธีการสังเกตอย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากเมล็ดข้าวเปลือก                
- นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูลกระบวนการปลูกข้าวมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง”
ใช้ : นักเรียนลงมือเตรียมท่อสำหรับปลูกข้าวของตนเอง
Flip Class room
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
ค้นหาข้อมูลการปลูกข้าว
- วิเคราะห์ ความแตกต่างของเมล็ดข้าวเปลือกแต่ละพันธุ์
- ค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนการปลูกข้าวได้

ชิ้นงาน :
สมุดเล่มเล็ก สรุปสิ่งที่ไดhเรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการเตรียมท่อ เตรียมดินได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย       
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
ทักษะ ICT
-  อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ภาพกิจกรรม


 
 


ภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์แรกของการเรียนรู้การปลูกข้าวนี้ ส่วนใหญ่พี่ๆ ม.1 รู้ว่าตนเองจะมีกิจกรรมปลูกข้าว ซึ่งตามที่ครูวางแผนว่าให้พี่ๆ ได้สังเกตเมล็ดข้าวต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากเป็นการเปิดเรียนสัปดาห์แรก พี่ๆ เรียนรู้วิถีการเป็นพี่มัธยม สัปดาห์นี้จึงได้ค้นคว้าวิธีการเตรียมดินในท่อ และลงมือเตรียมท่อสำหรับปลูกข้าวของตนเอง ซึ่งพี่ๆ ทุกคนลงมือทำอย่างตั้งใจ บางคนดินในท่อแข็ง บางคนขุดง่าย ซึ่งระหว่างเตรียมดิน พี่ใบเตยถามว่า “ครูคะ หนูใส่แอมป์เวย์ได้ไหมคะ ใส่แล้วต้นข้าวได้ผลผลิตดีแน่นอนค่ะ” เพื่อนจึงช่วยกันตอบว่า เราจะปลูกข้าวโดยใช้วิธีชีวภาพ ปุ๋ยที่ใส่ก็ชีวภาพเช่นกัน พี่ๆ ช่วยขนปุ๋ยขี้วัวและใบไม้แห้งมาใส่ในท่อของตนเอง และบันทึกสิ่งที่ได้ทำในสัปดาห์นี้ลงไปในสมุดเล่มเล็กค่ะ

    ตอบลบ