Week15

Week
Input
Process
Output
Outcome
15
โจทย์ : การแปรรูปข้าว
- การแปรรูป (ชาใบข้าวข้าวเหม่า ข้าวตอก  ข้าวต้มมัด แป้งข้าวจ้าว)
Key  Question :
- เราสามารถนำข้าวไปแปรรูปอะไรได้บ้าง

เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
- Show and Share 
นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของข้าว วิธีการดูแลและปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำข้าวไปแปรรูปอะไรได้บ้าง
ครูพานักเรียนเพาะต้นกล้าข้าวสาลี
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
 - นักเรียนศึกษาการแปรรูปข้าว (ชาใบข้าว ข้าวเหม่า ข้าวตอก  ข้าวต้มมัด แป้งข้าวจ้าว)
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของข้าวที่ตนเองรับผิดชอบดูแล พร้อมทั้งอธิบายวิธีการดูแล การแก้ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้

                    ภาระงาน :
- การแปรรูปข้าวเช่น ข้าวตอก  ข้าวต้มมัด
สรุปและบันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข

ชิ้นงาน :
ข้าวต้มมัด ข้าวกระยาสารท
สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถแปรรูปข้าวในรูปแบบต่างๆเช่น ข้าวต้มมัด ข้าวกระยาสารท และสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในดูแลข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

เรียนรู้กระบวนการผลิตชาใบข้าวสาลี

ในระหว่างที่ดูแลข้าวในท่อของตนเอง และในแปลงนาของพี่ๆม.1 แล้ว พี่และคุณครูได้ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับผลผลิตจากต้นข้าวไปด้วยซึ่งตอนนี้ข้าวสาลีอายุ 21 วัน พอดี  พร้อมสำหรับการทำชาแล้ว  
ชาใบข้าวสาลี

ดูแลกันและกัน


 พี่แม็คกับทัชกำลังนับต้นข้าวของตนเอง


ครูให้โจทย์พี่แต่ละคนลองไปนับต้นข้าวของตนเองว่ามีจำนวนกี่ต้น  พร้อมให้พี่ๆแต่ละคนลองวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ข้าวแตกกอได้เยอะ

พี่โอ๊ค : ดินที่เราเตรียมมีสารอาหารที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละเมล็ด  เช่นปุ๋ยจากมูลสัตว์ ใบไม้
พี่แบงค์ : น้ำช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตเพราะข้าวชอบน้ำ


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ดูแลข้าวของตนเองพร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้าวของตนเอง เช่น ใบสี เขียวเข้ม มีรากขึ้นมาบนผิวดิน เพาระพี่ๆเอาปุ๋ยชีวภาพมาใส่ในท่อของตนเอง ท่อของพี่ใบเตยเลี้ยงแหนแดงในท่อซึ่งแหนแดงกำลังขยายเต็มท่อเพื่อนๆก็แบ่งไปใส่ในท่อของตนเอง
    ทุกเช้าก่อนเข้าแถวพี่ก็จะเดินไปดูแลท่อข้าวของตนเอง ถ้ามีหญ้าหรือวัชพืชอื่นๆก็ถอนออก ชื่นชมในความใส่ใจ อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องรอให้ครูคอยบอก
    หลังจากที่แต่ละคนได้ไปดูข้าวก็จะมาเล่าให้ครูและเพื่อนฟัง และบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในบันทึกข้าวของตนเอง

    ตอบลบ