Week2

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ


Week
Input
Possess
Output
Outcome
2
23 -27
พ.ค.
2559
โจทย์ :
วางแผนและออกแบบการปลูกข้าว

Key  Question :
นักเรียนจะวางแผนปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิต จาก 4 เมล็ดให้ได้มากที่สุดและใช้น้อยที่สุด
เครื่องมือคิด :
- Black board share สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
- Show and Share นำเสนอการวางแผนปลูกข้าว
ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศชั้นเรียน
- ท่อสำหรับปลูกข้าว
- เมล็ดพันธุ์ข้าว
Flip Class room
-     นักเรียนค้นคว้าการเตรียมเมล็ดสำหรับปลูกข้าวและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
-     ออกแบบการทำลองปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช
-     ครู นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมแปลงนาสาธิตข้างบ้าน ม.1      

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกได้อย่างไรบ้าง?” (Flip Class room นักเรียนค้นคว้าข้อมูลและสรุปเพื่อนำเสนอ)
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอและสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกที่ท่อและแปลงนา
ใช้ :
- นักเรียนลงมือเตรียมเตรียมเมล็ดพันธุ์และปลูกข้าวในท่อ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
-  บันทึกขั้นตอนการทำงานทุกขั้น พร้อมผลที่เกิดขึ้น
-  สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข
ค้นหาออกแบบและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอก พร้อมทดลอง และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการปลูกข้าวของตนเอง
- เตรียมแปลงนาสาธิตร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-   ชาร์ตสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
-   สมุดเล่มเล็กบันทึกผล
-   สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ความรู้
-   เข้าใจและสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดหรือต้นข้าว
-   สามารถนำความรู้ที่มีแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จริงกับการปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทดลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการเตรียมท่อ เตรียมดินได้
ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเพาะเมล็ดข้าวได้จริง      
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
ทักษะ ICT
-  อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ตัวอย่างกิจกรรม

 คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าว
ในชั่วโมงเรียน PBL พี่ๆ สังเกตความแตกต่างของเมล็ดข้าวเหนียวและข้าวเจ้า จากนั้นเลือก 2 เมล็ดของตนเองสำหรับการปลูกในท่อ

 เตรียมแปลงนาสาธิต
ในช่วงเช้าของวันศุกร์พี่ๆ ลงแปลงนาเพื่อเตรียมดินสำหรับหว่านข้าว และแช่เมล็ดพันธุ์สำหรับหว่านในแปลงนาในวันจันทร์ของสัปดาห์ต่อไป


สนทนาแลกเปลี่ยนหลังทำกิจกรรมเตรียมแปลงนาร่วมกัน

ปลูกพืชรอบแปลงนา (มะละกอ) เตรียมเมล็ดข้าว สำหรับหว่านในแปลงนาสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับระยะเวลาในการงอกของเมล็ด และปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอก


ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวคนละ 2 เมล็ด จากนั้นนำไปเตรียมการปลูกตามที่ได้ค้นคว้ามา
  พี่แฟ้ม “ครูค่ะข้าวต้องแช่น้ำ 2 วันค่ะ”
  พี่ตะวัน “เมล็ดข้าวที่ดีจะจมน้ำครับ เมล็ดที่ลอยจะทิ้ง”
  พี่ๆ วางแผนการปลูกและลงเมล็ดข้าวของตนเองในท่อที่เตรียมดินไว้ โดยบางคนแช่น้ำหนึ่งวัน บางคนสองวัน และบางคนจะน้ำมาปลูกในวันจันทร์หน้า
  ในวันพุธครูให้โจทย์พี่ๆ ว่า “คิดว่าทำไมเมล็ดพันธุ์จึงมีระยะเวลาการงอกที่แตกต่างกัน และออกแบบการทดลอง” เพื่อนำเสนอในวันศุกร์และนำเสนอในสัปดาห์หน้า พี่ๆ แบ่งกลุ่มกันเองและนำเสนอการออกแบบการทดลอง โดยกลุ่มพี่ มีการทดลองทั้ง ดิน น้ำ แสง อากาศ และในวันศุกร์นี้พี่ๆ ได้เตรียมแปลงนาข้างบ้าน ม.1 โดยใช้การขุดและเก็บวัชพืชออก ในช่วงเช้า และก่อนรับประทานอาหารกลางวันคุณครูให้พี่ๆ ได้สรุปสิ่งที่ได้ทำในวันนี้ สิ่งที่ประทับใจ และความรู้สึกอื่นๆ และสัปดาห์นี้ของตนเอง ช่วงบ่ายของวันมีในตกลงมา จึงไม่ได้ลงไปเก็บวัชพืชต่อ แต่ได้เตรียมเมล็ดข้าวแช่น้ำไว้สำหรับหว่านในวันจันทร์ ช่วงเย็นของวันนี้พี่ๆ ได้ปลูกมะละกอรอบแปลงนา
  จากการสังเกตการทำงานร่วมกันของพี่ๆ พี่ๆ ม.1 สามัคคีกันดี โดยเฉพาะในช่วงแรกนั้น พี่ๆ สามารถขุดดินในแปลงนาได้อย่างรวดเร็ว แต่ในช่วงหลังพี่ๆ เริ่มเหนื่อยพี่ผู้หญิงก็มาช่วยขุด และเก็บหญ้าที่อยู่ในแปลงนาออก
  กิจกรรมการทดลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพี่ๆ ทุกกลุ่มได้ส่งแผนงานเรียบร้อยในวันศุกร์และจะเริ่มทำการทดลองในสัปดาห์หน้าค่ะ

  ตอบลบ